Álmai utazását keresi? Segítünk megtalálni! Kérje ajánlatunkat!

 

Szilveszter Toszkánában - Kirándulás a Cinque Terre falvaiba

7 napos utazás szilveszterkor toszkánában

1. nap:
Elutazás Bu­da­pest­ről reggel 6 órakor a Déli pálya­ud­var­tól. Szé­kes­fe­hér­vár­ról az autóbusz 7 órakor indul a Piac téri parko­lóból. Utazás a Siófok – Nagykanizsa – Tornyi­szent­mik­lós – Maribor – Ljubljana – Mestre – Bologna – Firenze út­vo­na­lon. Szállás Montecatini Termében (6 éj).

2. nap: Arezzo, Siena
Egész napos kirándulás Toszkána két tarto­mányi szék­helyére, Arezzóba és Sienába.
Arezzo, az arany­művesek városa Kelet-Toszkánában talál­ható, a törté­nelmi óváro­sában tett séta nagy él­ményt jelent majd uta­sa­inknak. A szám­talan látni­való közül kiemel­kedik a nagy­szerű főtér, a Piazza Grande pom­pás épü­let­együt­tese. A város művé­szet­tör­té­neti szen­zá­ciója pedig Piero della Francesca csodá­latos rene­szánsz freskó­soro­zata a San Francesco-temp­lom szen­té­lyében, mely a Szent Kereszt legen­dáját meséli el. 
Az arezzói program után to­vább­uta­zás Sienába, Olasz­ország leg­egy­sé­gesebb han­gulatú kö­zép­ko­ri gótikus váro­sába, ahol szin­te minden épület mű­em­lék. Ezek közül kiemel­kedik a csodá­latos kated­rá­lis (tele mű­kin­csekkel) és a világ­hírű gótikus vá­ros­háza égbe­szökő tor­nyával a főtéren, mely Olasz­ország talán leglát­vá­nyo­sabb kö­zép­ko­ri tere.

3. nap: Cinque Terre
A Cinque Terre az Olasz Riviéra keleti részén talál­ható, egészen közel Tosz­kánához. Mese­szép vidék, a hegyek szinte a ten­gerből emel­kednek ki, a hegy­ol­da­lakon teraszos szőlős­kertek, a ten­ger­parton pedig néhány elbű­völő halász­falu. Ezeket a falvakat régen csak hajóval lehe­tett meg­köze­líteni, el voltak zárva a kül­világtól, ezért is őriz­hették meg ősi, évszá­zadokkal ezelőtti álla­po­tukat. A nap során 4 faluban teszünk sé­tát: Monterossóban, a Cinque Terre fő te­le­pü­lé­sén, Vernazzá­ban, amit a leg­szebbnek tar­tanak, vala­mint a meg­hök­ken­tő fekvésű Manarolában és Rio­maggio­ré­ban.
Mivel autó­busszal ezen telepü­lések többsége mind a mai napig nem elérhető, ezért vonattal járjuk be őket.

4. nap: Firenze vagy Montecatini Terme
Pihenés, szabad program Montecatini Termében, a gyógy­fürdőiről híres üdülő­városban.
Fakultatív program: 
Egész napos kirándulás Firenzébe, a rene­szánsz művé­szetek „fő­váro­sába”. A közös séta során látjuk a város fő ne­ve­zetes­sé­geit, melyek közül a leg­je­len­tő­sebbek: a híres kö­zép­ko­ri híd (Ponte Vecchio), a főtér a pom­pás kö­zép­ko­ri város­há­zával (Palazzo Vecchio), a mo­nu­men­tá­lis szé­kes­egy­ház gyönyörű harang­tor­nyával és a keresz­telő­kápol­nával, a San Lorenzo-ba­zilika stb. Délután sza­bad­idő, illetve ide­gen­ve­ze­tőnk­kel le­he­tő­ség további ne­ve­zetes­sé­gek meg­te­kin­té­sé­re: Santa Croce-temp­lom, Uffizi Kép­tár.
A fakultatív program ára: 6.000 Ft + esetleges be­lé­pő­díjak (garantált indulás).

5. nap: San Gimignano, Montecatini Terme
A mai napi kirándulásunk során Toszkána egy kö­zép­kor­ból itt felejtett kisvá­rosát, San Gimignanót nézzük meg.
San Gimignano falakkal körül­vett óvárosát kö­zép­ko­ri Manhattannek is szokták nevezni a XIII. században épült tornyos házai miatt. Séta a városban, látogatás a kated­rá­lisban (szép kö­zép­ko­ri freskók), majd le­he­tő­ség felmenni a leg­ma­ga­sabb torony tete­jére (pa­no­rá­ma a siká­torok vilá­gára és a han­gu­la­tos toszkán tájra). 
Délután vissza­térünk a szállodánkba, és ezután ide­gen­vezetőnk egy sétát tesz az érdek­lődő uta­sok­kal Montecatini Termében, mely Európa egyik híres für­dő­vá­rosa (szép parkok, patinás szállodák és fürdők).
Este élőzenés szilvesz­teri vacsora a hotel étter­mében.

6. nap: Pisa, Lucca
Délelőtt látogatás Pisában, mely valaha Itália egyik leg­je­len­tő­sebb tengeri hatalma volt. A Csodák terén talál­ható a román stílus három lebilin­cse­lően szép alko­tása: a ke­resztelő­ká­pol­na, a szé­kes­egy­ház és a híres pisai Ferde torony (a szé­kes­egy­ház harang­tor­nya). Lehe­tőség a Dóm­múzeum és a tér negye­dik értékes épít­mé­nyének, a kö­zép­ko­ri teme­tőnek a meg­te­kin­té­sé­re is.
Délután utazás a szom­szé­dos Luccába, Puccini szülő­váro­sába. Is­mer­ke­dés a fallal körül­vett, nagy­szerű óvá­rossal (szép román kori temp­lomok, siká­torok, ódon paloták stb.). A város különös ne­ve­zetes­sé­ge az a zárt, ellip­szis alakú tér, mely egy római amfi­teátrum helyén épült.

7. nap:
Hazautazás a Firenze – Bologna – Mestre – Ljubljana – Maribor – Tornyi­szent­mik­lós – Nagykanizsa – Siófok út­vo­na­lon. Érkezés Szé­kes­fe­hér­vár­ra és Bu­da­pest­re az esti órákban.

Figyelem: Toszkána több váro­sában a turistabuszok nem mehetnek a főbb látnivalók közelébe, ezért egyes helyeken az átlagosnál hosszabb sétákra kell számítani.

Az utazás hossza: 
7 nap
Szállás: 
szálloda
Ennek a programnak jelenleg
nincs meghirdetett időpontja.
Hasonló utazások, nyaralások:
» Firenze *** 4 napos egyéni városnézés - 4 nap
» Firenze *** 5 napos egyéni városlátogatás - 5 nap
» Firenze **** 4 napos egyéni városnézés - 4 nap
» Firenze **** 5 napos egyéni városlátogatás - 5 nap
» Firenze, a reneszánsz bölcsője - 4 nap
Ár & Jelentkezés
Alapár tartalmazza: 

Az autó­bu­szos uta­zást, a 6 éjszakai szállást félpanzióval (bele­ért­ve a szilveszteri élőzenés vacsorát is), az útle­mon­dási biztosítást, a programokat és a magyar ide­gen­ve­ze­tést az in­du­lás­tól az érke­zé­sig.

Alapár nem tartalmazza: 

Baleset, betegség, poggyász biztosítást, belépőket, valamint a fakultatív programok költségeit, valamint az idegenforgalmi adót.

Kötelező költségek: 

Idegenforgalmi adó: kb 8 Euro/fő

Helyszíni költségek leírása: 

Idegenforgalmi adó: kb 8 Euro/fő

Belépődíjak, az árak tájékoztató jellegűek!

Arezzo
San-Francesco-templom ingyenes
San-Francesco-templom szentélye EUR 8,-
Siena dóm EUR 6,-
Cinque Terre kártya EUR 12,-
Firenze
székesegyház ingyenes
kombinált jegy EUR 10,-
San Lorenzo-bazilika EUR 4,50
Santa Croce-templom EUR 4,-
Uffizi-képtár EUR 16,50
San Gimignano
bazilika EUR 3,50
régi városháza + torony EUR 6,50
Pisa
dóm ingyenes
keresztelőkápolna + temető EUR 7,-
Ferde torony EUR 18,-
Lucca Guinigi-torony EUR 4,-

Figyelem: Az itt felsorolt múzeumlátogatásokon, sétahajózásokon stb. a részvétel nem kötelező, a helyszínen mindenki maga döntheti el, hogy részt kíván-e venni az adott programon.

Várható kötelező költségek a helyszínen: 
kb. 8,- EUR
Előleg: 

 A részvételi díj 40%-a, mely foglaláskor fizetendő.
Az indulástól számított egy hónapon belül már a teljes összeg fizetendő.

Hátralék: 

A részvételi díj 60%-a, mely 30 nappal indulás előtt fizetendő.

Kiutazási forma: 
busz
Egyéb részletek
Szállás: 

6 éjszaka 4 csillagos szállodában, két­ágyas, für­dő­szo­bás szállodai szobákban.  Nincs éjszakai buszozás. Egyágyas elhelyezés felár ellenében kérhető.

Étkezés: 
Félpanzió. A vacsorák 3 fogásosak, a reggeli büfé. A részvételi díj tartalmazza a szilveszteri vacsorát is, amelynek keretében a szálloda kü­lön­leges menüösszeállítást, 1 pohár pezsgőt, va­la­mint élőzenét is biztosít. Figyelem: Olasz­or­szág­ban a büféreggelik álta­lá­ban egy­sze­rűbb svéd­asz­talt jelentenek.
Vízum: 
Magyar állampolgárok érvényes, új típusú személyi igazolvánnyal vagy érvényes útlevéllel utazhatnak.
Biztosítás: 
Az út teljes időtartamát lefedő biztosítás megkötése ajánlott. Irodánkban van lehetőség kedvezményes baleset, betegség poggyászbiztosítás megkötésére.
Egészségügyi tudnivalók: 
Ajánlott gyógyszerek: láz- és fájdalomcsillapító, görcsoldó, hasmenés elleni szer, ragtapasz. Az idegenvezető kizárólag elsősegély nyújtásában tud segíteni, gyógyszereket nem áll módjában biztosítani a résztvevők számára.
Fakultatív doboz

Fa­kul­ta­tív prog­ram:

Egész na­pos ki­rán­du­lás Fi­ren­zébe, a re­ne­szánsz mű­vé­sze­tek „fő­vá­ro­sába”. A kö­zös séta so­rán lát­juk a vá­ros fő ne­ve­ze­tes­sé­geit, me­lyek kö­zül a leg­je­len­tő­seb­bek: a hí­res kö­zép­kori híd (Ponte Vecchio), a fő­tér a pom­pás kö­zép­kori vá­ros­há­zá­val (Pa­lazzo Vecchio), a mo­nu­men­tá­lis szé­kes­egy­ház gyö­nyörű ha­rang­tor­nyá­val és a ke­resz­te­lő­ká­pol­ná­val, a San Lo­ren­zo-ba­zi­lika stb. Dél­után sza­bad­idő, il­letve ide­gen­ve­ze­tőnk­kel le­he­tő­ség to­vábbi ne­ve­ze­tes­sé­gek meg­te­kin­té­sé­re: San­ta Croce-temp­lom, Uffizi-kép­tár.

A fa­kul­ta­tív prog­ram ára: 6.000 Ft + eset­le­ges belé­pő­dí­ja­k (ga­ran­tált in­du­lás).